Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk I Algemeen
Artikel 1 Definities en toepassing:
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder KZ verstaan: "KZ" Aanneming & Groenvoorziening BV en alle gelieerde vennootschappen.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'wederpartij' verstaan, diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met KZ.
3. Deze KZ Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen (waaronder overeenkomsten en aanbiedingen) tussen KZ en vennoten/bestuurders daarvan (hierna allen te noemen: KZ) en de wederpartij. Onder de rechtsbetrekkingen vallen onder meer: opdrachten voor het aannemings- groenvoorzieningsbedrijf in de ruimste zin van het woord; opdrachten inzake grondverzet-, cultuurtechnische, tuinbouwkundige en terreinwerkzaamheden en groenvoorzieningen inclusief het onderhoud daarvan en aanverwante werkzaamheden; verhuur van werktuigen, machines en materiaal; verkoop en/of levering van zaken. De betrekkingen worden hierna genoemd 'overeenkomst(en)'. 
4. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden KZ niet.
5. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd. 
6. De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk I Algemeen gelden onverkort op de overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij en uitsluitend voor zover in die voorwaarden daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop KZ om andere redenen geen beroep kan doen. 

Artikel 2 Aanbiedingen:
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.
2. KZ behoudt zich het auteursrecht voor bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is - of wordt gebracht - zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd. Aan derden getoond of op ander wijze gebruikt.
3. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan KZ wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan hem worden retour gezonden
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen, dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.

Artikel 3 Overeenkomst:
1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod KZ heeft bereikt, tenzij KZ het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. Het enkel uitbrengen door KZ van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht KZ niet tot het sluiten van een overeenkomst.
2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra KZ aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd.
3. Rechtshandelingen van wederpartij met ondergeschikten binden KZ niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door KZ uitdrukkelijk wordt ingestemd. 

Artikel 4 Afwijkingen:
1. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn excl. omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege.
2. KZ is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in - en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
3. KZ mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke C.A.O. voor Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen. Indien ingevolge deze C.A.O. recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal KZ de prijs evenredig kunnen verhogen.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico's aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij werktuigen op natte stortplaatsen en gevaarlijke hellingen, zal KZ een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico's en te maken kosten.
6. KZ is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
7. De door KZ opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 5 Tarieven/prijzen:
1. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen prijzen en /of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan het geldende branche-tarief wordt aangehouden, tenzij de door KZ gebruikelijk gehanteerde prijs hoger is (in dat geval geldt die laatst bedoelde prijs).
2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden KZ niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd.

Artikel 6 Betaling en zekerheden:
1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen op een door KZ aangewezen bank- of girorekening. Evenzo is de wederpartij zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening en zonder opschorting gehouden andere verplichtingen na te komen binnen gerede tijd. Wederpartij is alleen gerechtigd tot betaling op een G-rekening van KZ, voorzover KZ dit uitdrukkelijk toestaat. De vordering betreffende de prestatie van KZ is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder facturatie.
2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan de wettelijk aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst. 
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van EUR 115,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag. 
4. KZ is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van KZ voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. KZ is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. 
5. De wederpartij verleent KZ reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van KZ worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoogte ook aan KZ verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 
6. KZ heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door wederpartij in de macht van KZ wordt gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoogte ook aan KZ verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht zijn voor rekening van de wederpartij.
7. De weigering door de wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft KZ het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door hem geleden schade.

Artikel 7 Reclames:
1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van KZ onderzoeken of KZ de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden KZ er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval. 
2. KZ is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. De factuur van KZ geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij KZ schriftelijk heeft ingediend. 
5. Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van KZ voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is. 
6. De prestatie van KZ geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
7. Iedere vordering jegens KZ op basis van reclames vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid:
1. KZ is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij. 
2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van KZ of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door KZ of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij KZ die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van KZ die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. KZ aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is KZ niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van KZ van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet.
4. KZ is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij KZ werkzame leidinggevenden. 
5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade. 
6. KZ is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.
7. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte. 
8. In ieder geval is KZ nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan EUR 22.500,00.
9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft KZ geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en staat KZ er niet voor in dat de door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor wederpartij deze bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en diensten aan KZ zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal KZ deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.
10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van KZ niet meer in dan een inspanningsplicht om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren. 
11. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij KZ kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

Artikel 9 Vrijwaring:
Indien KZ terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij KZ terzake volledig vrijwaren en KZ alles vergoeden wat KZ aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht KZ te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij KZ.

Artikel 10 Verplichting wederpartij:
1. De wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar, en KZ schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen en overige aanwezige belemmeringen en risico`s, waaronder relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem uit het werk komende oude bouwstoffen, en deze te voorzien van een duidelijk markering. Daarnaast dient wederpartij alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan KZ. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
2. In geval van graaf-, bagger,- of bodemwerkzaamheden dient wederpartij minstens drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) uit te laten voeren. Wederpartij is verplicht alle instructies van KLIC te volgen en ziet er op toe dat alle leidingbeheerders reageren. 
3. Indien de wederpartij niet heeft voldaan of kan voldoen aan de in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen dient deze KZ onmiddellijk, doch ten minste drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk hiervan in kennis te stellen. KZ zal in dat geval zelf op kosten van wederpartij het benodigde onderzoek plegen.
4. Indien wederpartij niet de in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft dan wel niet aan de in lid 3 bedoelde verplichting heeft voldaan, staat deze er voor in dat er op de werklocatie geen kabels, leidingen of andere obstakels, belemmeringen of risico`s aanwezig zijn.
5. In geval van aanwezigheid van kabels, leidingen of andere obstakels stelt de wederpartij op het eerste verzoek van KZ op kosten van de wederpartij een vakbekwaam persoon ter beschikking die onder leiding van wederpartij proefgravingen uitvoert, zodat KZ in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren.
6. KZ is bevoegd in geval wederpartij niet voldoet aan de in de dit artikel bedoelde verplichtingen, dan wel in geval van onvolledige of tegenstrijdige informatie of met de informatie strijdige feiten, de aanvang dan wel de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die uit deze opschorting volgen zijn voor rekening van de wederpartij en worden begroot op het minimale uurtarief gedurende de opschorting.
7. De wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.
8. De wederpartij zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
9. De wederpartij is eveneens verplicht om, tenzij anders overeengekomen, zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen, bij transporten waarbij bevuiling optreedt door de banden en lading van de bij het transport betrokken voertuigen tengevolge waarvan de weg slipgevaarlijk wordt.
10. De wederpartij is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in verzuim. 

Artikel 11 Meer wederpartijen:
Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 12 Competentie en toepassing Nederlands recht:
1. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank te Alkmaar uitsluitend bevoegd. KZ is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen. 
2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoofdstuk II Levering
Artikel 13 Aflevering en risico:
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken, goederen en/of stoffen aan de wederpartij ter plaatse waar KZ haar bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van KZ aan wederpartij dat de zaken, goederen en/of stoffen kunnen worden afgehaald. 
2. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van KZ ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen. 
4. Het aannemen van zaken van KZ door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud:
1. Alle te leveren en geleverde zaken, goederen en/of stoffen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van KZ tot de wederpartij zal hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door KZ krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten. 
2. De wederpartij heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met KZ, het recht om de geleverde zaken, goederen en/of stoffen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van KZ na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op KZ over. De wederpartij treedt kosteloos als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan KZ de (mede-)eigendom toekomt. 
3. Indien de wederpartij in verzuim is, is KZ bevoegd de zaken, goederen en/of stoffen direct op te eisen van een ieder die de zaken, goederen en/of stoffen houdt.

Artikel 15 Intellectuele eigendom:
KZ behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot al hetgeen hij aan koper heeft geleverd.

Hoofdstuk III Aanneming-, Groenvoorziening-, Grondverzet-, en aanverwante werkzaamheden
Artikel 16 Algemeen:
1. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld. 
2. De aanvangstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van KZ.

Artikel 17 Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden:
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door KZ wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel. 
2. KZ heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van KZ voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
3. Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. met in achtneming van het daarin bepaalde.
4. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die KZ niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. 
5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden heeft KZ aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
6. KZ zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met KZ in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen. 
7. In afwijking van artikel 7A:1646 BW is voor wijzigingen als bedoeld in lid 2 en het in rekening brengen van kostenverhogende omstandigheden geen schriftelijke toestemming van de wederpartij vereist.
8. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door KZ naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld. 

Hoofdstuk IV Verhuur van werktuigen, machines en materiaal
Artikel 18 Algemeen:
KZ (hierna genoemd: verhuurder) verbindt zich het overeengekomen werktuig en/of machines en/of materiaal ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de wederpartij (hierna genoemd: huurder) verplicht is het materieel van de verhuurder aan te nemen voor de overeengekomen periode. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een huurzaak te monteren en/of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale periode. Verhuurder is gerechtigd het overeengekomen werktuig te allen tijde te vervangen door een gelijkwaardige machine.

Artikel 19 Huurtermijnen:
De huurtermijn vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door verhuurder in ontvangst is genomen. Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of vóór 13.00 uur van de laatst dag van de overeengekomen huurperiode.

Artikel 20 Instructies:
Verhuurder is enkel gehouden redelijke instructies van de huurder uit te voeren, voor zover de verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde materieel en het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.

Artikel 21 Schade aan het gehuurde:
1. In geval van huur zonder personeel wordt de huurder geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is deze gehouden het gehuurde in goede staat terug te leveren.
2. Indien bij of na teruglevering blijkt dat het gehuurde niet in goede staat is teruggeleverd, is gehuurde gehouden de kosten van de nodige herstelwerkzaamheden en overige schade die verhuurder hierdoor lijdt te vergoeden.
3. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade aan, of veroorzaakt door het verhuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van de huurder worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.

Artikel 22 Werkbonnen:
Verhuurder of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte verhuururen registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt de huurder of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt de huurder geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.

Artikel 23 Doorverhuur:
De huurder kan met toestemming van verhuurder de van hem gehuurde werktuigen of machines doorverhuren aan derden met dien verstande, dat de huurder aan de met verhuurder gesloten overeenkomst gebonden blijft.

Artikel 24 Teruglevering:
Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan verhuurder te vergoeden.

Artikel 25 Prijzen verhuur:
Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen exclusief brandstof en aanvoerkosten.

Hoofdstuk V Inhuur van Werktuigen, machines en materiaal
Artikel 26 Verplichtingen wederpartij:
1. Wederpartij is verplicht zorg te dragen dat de door KZ van wederpartij ingehuurde werknemers en/of machines en/of materiaal tijdig en op de gewenste locatie aanwezig zijn. 
2. Wederpartij dient wekelijks aan KZ ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van de werknemers die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet en een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week. Bij onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de door KZ geaccordeerde overzichten als juist.
3. Wederpartij dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid te voldoen.
4. KZ is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door KZ te bepalen percentage van de door KZ verschuldigde vergoeding te betalen op een G-rekening van wederpartij.
5. Het is wederpartij niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van KZ voor uitbreiding of wijziging van diens werk.
6. Wederpartij dient ervoor zorg de dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de arbo-verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van KZ dient wederpartij dit te kunnen aantonen. 
7. Het is wederpartij niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KZ. Wederpartij dient in dat geval de overeenkomst met de derde schriftelijk vast te leggen en ervoor zorg te dragen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst, op een zodanige wijze dat de wederpartij de rechtspositie van KZ inneemt en de ingehuurde derde de positie van de wederpartij.
8. Ondergeschikten van KZ of andere door KZ ingeschakelde personen zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen tenzij de machinist van wederpartij dit uitdrukkelijk verbiedt.

Artikel 27 Verzekering:
1. Wederpartij is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het door wederpartij gebruikte werkmaterieel te verzekeren voor aansprakelijkheid, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Tevens dient wederpartij zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en leidingschade en overig 'werkrisico', milieuaantasting en voorzover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico`s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de wederpartij zich hiervoor alsnog te verzekeren.
2. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de voor KZ verrichte werkzaamheden binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van wederpartij van al de in lid 1 bedoelde verzekeringen vallen.
3. De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient EUR 2.250.000,00 per gebeurtenis te bedragen.
4. Wederpartij dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.
5. De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel moet KZ in haar hoedanigheid van huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Voorzover nodig verleent wederpartij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan KZ om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of wederpartij een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en KZ door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is wederpartij verplicht in aanvulling op artikel 8, KZ terzake volledig te vrijwaren en KZ alles te vergoeden wat KZ aan deze derde dient te voldoen.

Hoofdstuk VI Hoveniers- en groenvoorzieningswerkzaamheden
Artikel 28 Uitvoering:
1. KZ staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte planten of ontkieming van de door hem geleverde zaden wordt door KZ, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met het tijdstip en/of termijn van overeenkomst, dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10 % uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.
3. Indien naar het oordeel van KZ de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien, kan worden uitgevoerd, heeft KZ het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken, zolang deze omstandigheden voortduren. Hierbij heeft KZ het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het in lid 2 bedoelde instaan voor hergroei. 
4. a. KZ zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen.
b. De afvalverwijdering vindt plaats voor rekening van de wederpartij. De kosten hiervan zijn niet begrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Hoofdstuk VII Condities grond
Artikel 29 Samenstelling van de aangeleverde grond:
1. De opdrachtgever garandeert, dat de te bewerken, aangeleverde en/of uit werkzaamheden vrijgekomen grond vrij is van chemische verontreinigingen, puin en/of andere materialen, die redelijkerwijs niet van nature in de grond voorkomen.
2. Eventuele analysekosten ter vaststelling van de samenstelling van de grond, alsmede reiniging- en/of zeefkosten ter verwijdering van onverhoopt aanwezige stoffen en/of materialen, die redelijkerwijs van nature niet in de grond voorkomen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 30 Eigendom van de grond:
De opdrachtgever blijft in principe eigenaar van de aangeleverd grond en draagt zorg voor de bestemming van de grond indien blijkt dat deze is verontreinigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 31 Vrijwaring:
Opdrachtgever vrijwaart KZ voor aanspraken hoe ook genaamd, door wie ook in te dienen, die het gevolg zijn van het transporteren in opdracht van opdrachtgever van grond en/of zand naar een plaats van be- of verwerking, opslag en dergelijke, indien de grond verontreinigd blijkt.

Wieringerwerf, november 2001, 510731n11